1. Az Üzletszabályzat hatálya, a szerződés létrejötte

 

A www.marketplace.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető internetes áruház (a továbbiakban: Áruház) használata, az Áruházban történő regisztráció és/vagy megrendelés esetén a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Üzletszabályzatot, valamint kijelenti, hogy a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban (hiperlink) foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Az Üzletszabályzat mentése tárolható verzióban itt (hiperlink) lehetséges.

 

1.1. A jelen Üzletszabályzat a Danmarketing Kft. (továbbiakban: Eladó) által, valamint a Weboldalon forgalmazóként jelenlevő vállalkozások által a Weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló vagy Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Eladó és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az Üzletszabályzat minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül, valamint a Weboldalon történő vásárlással kapcsolatosan, de azon kívül történik.

 

1.2. Eladó adatai:

 

 • Cégnév: Danmarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 2051 Biatorbágy, Székely utca 4.
 • Üzleti tevékenység helyének postai címe: 2051 Biatorbágy, Székely utca 4.
 • Email cím: info@marketplace.hu
 • Adószám: 27977343-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-206443
 • Nyilvántartó bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Telefonszáma: [*]
 • Faxszáma: [*]
 • Tárhelyet biztosító szolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: [*]

 

1.3. Ügyfélszolgálat

 

 • E-mail: info@marketplace.hu

 

1.4. Az Áruházban Vásárlónak minősül minden olyan cselekvőképes személy, aki az Áruház felé elektronikus úton, a Weboldalon keresztül ad le megrendelést. Aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtéveszti, ezért felelősséggel tartozik és felelőssége alapján a szerződés teljesítésére kötelezhető.

 

1.5. Az Eladó törekszik arra, hogy a Vásárló minden szükséges információt és minden lehetséges segítséget megkapjon az Áruházban történő vásárlással kapcsolatban.

 

1.6. A jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található Áruházon keresztül történik. Az Áruházban történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza. A szerződésre fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

1.7. A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelvű szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, Eladó azt nem iktatja. A Vásárló által leadott megrendelés tartalmát az Eladó által megküldött Szállítási értesítő tartalmazza visszaidézhető formában (az e-mail tartós adathordozónak minősül). A szerződés a Felek szerződésszerű teljesítéséig tartó határozott időre jön létre.

 

1.8. Eladó nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.

 

1.9. Eladó tájékoztatja a Vásárlókat arról, hogy az Áruházban egyrészről saját forgalmazású Árukat értékesít, másrészről szerződéses partnerei (a továbbiakban: Partner) termékei is megvásárolhatóak az Áruházon keresztül, azonban ezen termékek tekintetében Eladó kizárólag megbízott közvetítő szolgáltatónak minősül, erre tekintettel az adásvétel a Partner termékei tekintetében a Vásárló és a Partner között jön létre, kizárólag a Partner felel a termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért. Nem felel továbbá Eladó az ilyen a termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a Partner ténylegesen értékesíteni tudja az általa ajánlott terméket.

 

1.10. Eladó nem vállal felelősséget a Partner által tett, nem Eladótól származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Partner által nyújtott szolgáltatás, megrendelések teljesítése hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban.

 

1.11. A Partner által értékesített termékek megvásárlásakor Vásárló mind a jelen Üzletszabályzat, mind a Partner általános szerződési feltételeinek - amely a vásárlás előtt számára hozzáférhető - elfogadására köteles.

 

 

 1. Termékkínálat

 

2.1. Az Áruházban az Eladó által forgalmazott, a KATEGÓRIÁK menüpontban szereplő termékek rendelhetőek meg elektronikus úton.

 

2.2. A KATEGÓRIA menüpontban a termékek termékcsoportokba rendezve találhatóak.

 

2.3. Az egyes termékek megjelölése és leírása a gyártó termékleírása szerint történik. A termékleírás esetleges pontatlanságáért az Eladó nem vállal felelősséget, a termékhez a 4.5. pontnak megfelelően Használati utasítás kerül csatolásra, amely tartalmazza a termék lényeges tulajdonságait.

 

2.4. A Weboldalon a kiválasztott termék mellett feltüntetésre kerül a vételár bruttó formában. Amennyiben a kiválasztott termék mellett nem látható árfeltüntetés, a Vásárló a termék megrendelése előtt az Ügyfélszolgálatnál tájékozódhat a termék áráról. A termék az árfeltüntetés esetleges hiánya, vagy nyilvánvalóan tévesen feltüntetett ár (pl. 0 Ft) esetén sem rendelhető meg ingyen, ez esetben Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló jogosult elállni a vásárlástól. A Weboldalon a termék megrendelését megelőzően megismerhető a kiszállítás díja is.

 

2.5. Az Eladó fenntartja az Áruház oldalain közzétett árak változtatásának jogát azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

2.6. Az Eladó az Áru vásárlásáról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát állít ki, mely tartalmazza - amennyiben van – a kiszállítás költségét is. A számlát az Eladó minden esetben a termékhez csomagolja.

 

 

 1. Regisztráció

 

3.1. Amennyiben a Vásárló az Áruházban regisztrálni kíván (például vásárlás céljából vagy kívánságlista használatához), elsődlegesen a Főoldalon található FIÓKOM menüpont alatt elérhető regisztrációs adatlapot kell kitöltenie. Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Vásárló a regisztrációt követően adhatja le megrendelését az Üzletszabályzat 5. fejezetében foglaltaknak megfelelően, vagy regisztráció nélkül is leadhatja a megrendelést vendégként (a továbbiakban: Vendég). A jelen Üzletszabályzat tekintetében Vásárlónak minősül a regisztrált és a Vendégként, regisztráció nélkül vásárló Felhasználó is.

 

3.2. A regisztráció és a vásárlás folyamata során mindenkor, az Eladó tiszteletben tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás a FONTOS INFORMÁCIÓK - ADATVÉDELEM menüpont alatt található meg.

 

3.3. Az Eladó a hibásan kitöltött regisztrációs adatlapot érvénytelennek tekinti. Az érvénytelen regisztrációs adatlap nem jelent kötelezettséget az Eladóra nézve. Az Eladó továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredő téves teljesítésért vagy nem-teljesítésért.

 

3.4. A regisztráció során megadott adatokhoz a Vásárló bármikor jogosult hozzáférni és azokat megváltoztatni a FIÓKOM menüpont alatt, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Vásárló jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Eladóval. A Vásárló kérésére törölt adatok az Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Vásárló megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Vásárló a regisztráció során megadott adatait törölte vagy töröltette.

 

 1. Rendelés

 

4.1  Megrendelés feladására az Áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés útján vagy regisztráció nélkül Vendégként, a kosár használatával van lehetőség. A Vásárló a kiválasztott termékre kattint, amely kattintással megjeleníti az adott termék részletes adatait, lényeges tulajdonságait ismertető oldalt. Az Eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Weboldalon vagy a használati utasításban foglaltaknál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Vásárlás előtt a Vásárló az áruval kapcsolatos kérdésével az Ügyfélszolgálathoz fordulhat az 1.3 pontban foglalt elérhetőségek valamelyikén. Az Áruházban forgalmazott termék használati utasítását Eladó a termékhez mellékeli jogszabályok ilyen irányú előírása esetén. Ha a Vásárló a termékkel együtt a kötelező használati utasítást nem kapta kézhez, úgy azt haladéktalanul köteles az ügyfélszolgálaton jelezni, még a termék használatának megkezdését megelőzően. Amennyiben a Vásárló nem az előzőeknek megfelelően jár el és használati utasítás hiányában kezdi meg a termék használatát, úgy Eladó nem felel az esetleges hibás használatból eredő károkért.

 

A kiválasztott terméket a Vásárló a Kosárba link használatával teheti a Kosárba. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek megrendelni kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető, itt adható meg továbbá az esetleges engedményeket biztosító Árengedmény kód és lehetőség van a szállítási díj megtekintésére is. Miután a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a Tovább a pénztárhoz linkre kattintást követően megjelenő oldalon megadhatja, véglegesítheti a számlázással, szállítással, fizetéssel kapcsolatos adatait, végül ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. A Rendelés áttekintése oldalon található Pénztári folyamat menüpont alatt az esetlegesen hibásan bevitt vásárlói adatok és a Kosár tartalma módosíthatóak a megrendelés feladása előtt. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor. A megrendelés elküldését megelőzően a Vásárló az erre rendszeresített négyzetbe történő „X” jelölésével kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja az Üzletszabályzatot, valamint, hogy tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

 

4.2.A Vásárló a megrendelés leadásakor a Pénztár folyamat során felkínált átvételi lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt.

 

4.3. A megrendelés elküldése után az Eladó 48 órán belül, e-mailben automatikusan visszaigazolja a Vásárló megrendelését. Az automatikus visszaigazolás kizárólag azt jelzi a Vásárló felé, hogy megrendelése beérkezett az Eladóhoz és annak feldolgozása megkezdődött, azonban ez még nem jelenti a Felek közötti szerződés létrejöttét. A megrendelés beérkezésének visszaigazolást követően az Eladó ellenőrzi, hogy a megrendelésben megjelölt termékek raktárkészletből elérhetőek-e. Amennyiben a megrendelt termék az Eladó raktárkészletéből hiányzik, az Eladó a megrendelést követő 72 órán belül tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárlónak ebben az esetben lehetősége van megrendelését módosítani. Amennyiben a Vásárlóval a megrendelés módosítása érdekében történő kapcsolatfelvétel sikertelen, az Eladó jogosult a raktárkészletből nem szállítható terméket törölni a megrendelésből.

 

4.4. A Vásárló jogosult az elküldött megrendelés módosítására illetve visszavonására akkor is, ha ez nem a megrendelt termék hiányával függ össze. Ebben az esetben a megrendelés módosítására illetve visszavonására legkésőbb a Szállítási értesítő megküldéséig van lehetőség. A Szállítási értesítő Vásárló részére történő megküldésével egyidejűleg a termék a Szállító részére már átadásra került. A megrendelés módosítása a kiszállítás időpontját módosíthatja.

 

4.5. A szerződés a Felek között akkor jön létre, amikor az Eladó a Vásárló megrendelését - figyelembe véve annak az 4.3. és 4.4. pont szerinti esetleges módosításait – a Szállítási értesítővel visszaigazolta.

 

4.6. A megrendelt termék átvételével kapcsolatos tájékoztatás a FONTOS INFORMÁCIÓK - SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI INFORMÁCIÓK menüpont alatt található. A kiszállítást megelőzően az Eladó a Szállítási értesítőben, telefonon vagy e-mailben egyezteti a Vásárlóval a kiszállítás időpontját. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az egyeztetett időszakban a csomag átvételét biztosítsa. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről az Eladó e-mailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót. Az ismételt kiszállításért az Eladó (Szállító) külön szállítási díjat jogosult felszámítani.

 

4.7. Az Eladó a kiszállítást a megrendelésben megjelölt szállítási címre kézbesíti. A Vásárló köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli.

 

4.8. A Vásárló a csomag kézbesítésekor köteles a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Hiánytalan kézbesítést tartalmazó átvételi elismervény esetén mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

 

4.9. Amennyiben a Vásárló megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát. Amennyiben a Vásárló nem jelöli meg a kézbesítéskor az átvétel megtagadásának okát, úgy az Eladó felé a továbbiakban semmilyen jogcímen nem jogosult a termékkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos kifogást, panaszt érvényesíteni. Az átvétel indoklás nélküli megtagadása esetén a termék Eladóhoz történő visszaszállításának költségek a Vásárlót terhelik.

 

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása

 

 A Vásárló a megrendelés elküldéséig bármikor jogosult az Áruházban az adathibák javítására a megrendelési felületen (pl. személyes adatait javíthatja, módosíthatja a kosár tartalmát, stb.).  

 

 1. Fizetési feltételek

 

6.1. A Vásárló a megrendeléskor a felkínált lehetőségek közül jogosult megjelölni a fizetés módját, mely a megrendelés visszaigazolása, elfogadása esetén a felekre nézve kötelező érvényűnek tekintendő.

 

6.2. Az Áruházból megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése a SZÁLLÍTÁSI, FIZETÉSI INFORMÁCIÓK menüpont alatt található módokon történhet.

 

6.3. Házhozszállítással történő kézbesítés esetén a termék ellenértékén felül a szállítási díj is kiszámlázásra kerül. A szállítási díj Budapestre, illetve vidékre történő kiszállítástól függően eltérő mértékű lehet.

 

6.4. Amennyiben a termék vételára és szállítási díja átutalással előre kerül kifizetésre, az Eladó csak a (szállítási díjjal növelt) vételárnak az Eladó bankszámláján történt jóváírását követően indítja el a termék kiszállítását.

 

6.5. Utánvéttel történt megrendelés esetén a Vásárló a termék vételárát és a szállítási díjat a kézbesítéskor készpénzben fizeti meg az Eladó által megbízott szállítónak (a továbbiakban: Szállító).

 

6.6. A megrendelt termék vételárát és szállítási díját tartalmazó számlát az Eladó a kiszállítással egyidejűleg postán kézbesíti a regisztráció során számlázási címként megadott címre.

 

 

 1. Elállási jog

 

7.1. Távollévők közötti szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló (jelen fejezetben a továbbiakban: Vásárló), azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy jogosult a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a termék adásvételére irányuló szerződéstől indokolás nélkül elállni

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatása esetén az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

 

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

7.2. A Vásárló a 7.1. pontban biztosított jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint készült, itt elérhető (hiperlink) nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, amely nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton legalább ajánlott küldeményként, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó részére. Az elállási jog határidőben gyakoroltnak minősül, ha az elállási nyilatkozatot a 7.1. pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldik az Eladó részére. Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja az elállási nyilatkozat megérkezését.

 

7.3. A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

 

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

7.4. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a terméket az Eladó 1.2 pontban feltüntetett címére haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Határidőben történő visszaküldésnek minősül, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (igazolható módon postára adja vagy futárnak átadja) a terméket. A termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Eladó az utánvéttel visszaküldött csomagot nem köteles átvenni. 

 

7.5. A Vásárló elállása esetén Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérít valamennyi teljesített ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Eladó a visszajáró összeget az eredetileg a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Vásárló hozzájárulása esetén Eladó más visszafizetési módot is választhat, de emiatt Vásárlót többletköltség nem terhelheti. Eladó nem köteles visszatéríteni azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a legkedvezőbb árú szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

 

7.6. Eladó jogosult a visszajáró összeget mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

7.7. A Vásárló kizárólag akkor felel a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 

 1. Jótállás, szavatosság

 

8.1. Az Eladó az eladott árukra terméktípustól függően a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállási időt vállal. Egyes termékekre Eladó önkéntesen jótállást vállalhat. A jótállási feltételeket az adott termékhez tartozó jótállási jegy tartalmazza. Az Eladó a jogszabály szerinti kötelező jótállás időtartamát egyes termékek vonatkozásában kiterjesztheti, melynek tényét a jótállási jegyen tünteti fel.

 

8.2. Az Eladó jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk., valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.

 

8.3 Eladó a Weboldalon a Partner által értékesített termékek tekintetében minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Ezen esetekben, amikor Eladó közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partner által értékesített termékekért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel. 

 

8.4. Eladó az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli, az 1.3. pontban feltüntetett elérhetőségeken.

 

 

Kötelező jótállás

 

8.5.Az Eladót az általa forgalmazott egyes termékek tekintetében a Kormányrendelet alapján jótállási kötelezettség terheli. Mentesül az Eladó a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, illetőleg, ha bizonyítja, hogy az a termék Vásárló által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

 

8.6 A Kormányrendelet a Mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikknek minősülő termékek esetében 1 (egy) éves kötelező jótállási időtartamot ír elő. A jótállás időtartama a terméknek a Vásárló részére történő átadásával vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik, az 1 éves igényérvényesítési határidő jogvesztő határidő.

 

8.7 Jótállási igény érvényesítése esetén a Vásárlót a 8.11-8.16. pontban, a kellékszavatosság érvényesítése esetére feltüntetett jogok illetik meg.

 

8.8 A vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított (3) három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a termék meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

8.9. A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 

Önkéntes jótállás

 

8.10. Eladó az általa forgalmazott termékekre a Weboldalon, annak a terméket részletesen leíró oldalán található TOVÁBBI INFORMÁCIÓK menüpontban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a Kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Eladó az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

 

Szavatosság

 

Kellékszavatosság

 

8.11. Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azon hibák tekintetében, amelyek a termék átadása időpontjában már megvoltak. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a szavatossági igény érvényesítésének határideje 1 éves elévülési határidő.

 

8.12. A Vásárló első lépcsőben – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséggel járna. Második lépcsőben, ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte vagy nem kérhette, úgy igényelheti a termék árának arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, végül a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

8.13  A Vásárló jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra áttérni, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

8.14. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni az Eladóval. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belüli közlés késedelem nélküli közlésnek minősül. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

8.15. Az Eladó teljesítésétől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a feltétele, hogy a Vásárló számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. Ez esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ha Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap elteltét követően a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

8.16 Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

Termékszavatosság

 

8.17. A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló a 8.6-8.11. pontokban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt párhuzamosan érvényesítsen kellékszavatossági és termékszavatossági jogot.

 

8.18 Termékszavatossági igényként a Vásárló a hibás termék kijavítását vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - kicserélését kérheti. A termék hibáját ezen igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

8.19. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

8.20. A Vásárló a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő jogvesztő határidő. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

8.21 A termékszavatossági igény a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthető. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 

8.22. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

8.23. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, vagy forgalmazta, vagy
 • a forgalomba hozatal időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

 

 1. Felelősség és szerzői jog

 

9.1. Az Áruházban való vásárlás tekintetében Eladó feltételezi, hogy a Vásárló ismeri az Internet és az elektronikus kereskedelem lehetőségeit és korlátait, valamint azokat elfogadja, különös tekintettel a technikai teljesítményekre, az esetlegesen felmerülő hibákra és potenciális veszélyforrásokra. Eladó tudomása szerint a Vásárlók által általában használt hardverek és szoftverek alkalmasak a Weboldal használatára. Eladó javasolja, hogy Vásárló gondoskodjon megfelelő tűzfal alkalmazásáról és az általában elvárható óvintézkedéseket tegye meg számítógépe védelme érdekében.

 

9.2. A Weboldalon található, a termékekre vonatkozó információk kizárólag tájékoztatás céljára szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Eladó nem vállal felelősséget.

 

9.3. Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, Eladó nem felel az alábbiakkal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, bármely okból is következtek be:

 

 • Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat;
 • Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza az Áruház akadálytalan működését és a vásárlást;
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
 • Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése;
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése;
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

 

9.4 A Weboldal tartalmazhat olyan linkeket, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók tevékenységéért, így különösen adatvédelmi gyakorlatáért Eladó felelősséget nem vállal.

 

9.5. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, amely nem az irányítása alatt áll. Az Eladó vis major esetében mentesül a megrendelés teljesítésének kötelezettsége alól és a teljesítés elmaradásáért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

 

9.6. Az Eladó nem felel semmilyen, harmadik személy által valamely Vásárlóval szemben elkövetett csalás miatt. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Weboldal használata során a Vásárló által közzétett tartalmat az Eladó mindenkor jogosult ellenőrizni.

 

9.7. Az Üzletszabályzat bármely pontjának megsértése, visszaélés, csalás, jogellenes tevékenység észlelése esetén Eladó jogosult saját hatáskörében érvénytelennek nyilvánítani és törölni az adott Vásárló regisztrációját és/vagy megrendelését.

 

9.8. Eladó a Weboldalon történt – a Vásárló egyértelmű beleegyezése után (Hírlevél feliratkozás) - hírlevél feliratkozásoknál megadott e-mail címen a Vásárlóknak/Vendégeknek/egyéb felhasználóknak a későbbiekben automatikusan tájékoztatót küld akcióiról és újdonságairól (Hírlevél). A Hírlevél bármikor lemondható.

 

9.9 A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Eladó a kizárólagos szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak, pl. a Weboldalon használt logóknak, grafikai megjelenítéseknek, szerkezeti elrendezésnek, és egyéb megoldásoknak. A Weboldalon található bármely szerzői jogi tartalom felhasználásához Eladó írásbeli, előzetes engedélye szükséges.

 

 

 1. Ügyfélkapcsolat

 

Az Áruházban történő vásárlás menetével, a regisztrációval, a megrendelés visszaigazolásával, a fizetéssel, a szállítással és a teljesítés egyéb feltételeivel kapcsolatban, továbbá a fogyasztói kifogások érvényesítésével kapcsolatban az Eladó 1.3. pontban hivatkozott Ügyfélszolgálata ad tájékoztatást az ott található elérhetőségek bármelyikén.

 

 

 1. A fogyasztói jogok érvényesítése, alkalmazandó jog

 

Panaszkezelés

 

11.1. A Vásárló az Eladónak az Áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladóval az 1.3. pontban foglalt elérhetőségek egyikén, hétfőtől péntekig 10-16 óráig. 

 

11.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek megfelelően a szóbeli panaszt Eladó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. A telefonon közölt szóbeli panaszt Eladó kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, amelyet Eladó közölni köteles a Vásárlóval. 

 

11.3. Eladó az írásbeli (fax útján, postai úton vagy e-mailben érkezett) panaszt a beérkezését követő 30 (harminc napon) belül köteles megvizsgálni, érdemben megválaszolni és a választ a Vásárlóval közölni. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

11.4. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A Vásárló, amennyiben fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

 

11.5 Békéltető testület. A Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bíróságon kívüli, békés rendezése céljából.

 

Budapesti Békéltető Testület

 

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Fax: 06 (1) 488 21 86
 • Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

11.7. Vásárló a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztüli eljárást is jogosult kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:

 

A Budapesti Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezéi Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei: onlinevita@bkik.hu

 

Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége:

ec-odr@europa.eu

 

Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

 

11.8 Bírósági eljárás. A Vásárló a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében jogosult a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

11.9. Jogvita esetén a magyar jog hatályos rendelkezései az irányadóak.

 

Az Eladó bármikor jogosult indoklás nélkül, egyoldalúan módosítani a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat, továbbá a Weboldalon közzétett bármely szabályt, feltételt és határidőt, ideértve különösen az internetes vásárlás feltételeit és szabályait, továbbá az árakat (a mindenkor érvényes listaárral összhangban) és a szállítási díjakat. A változás a Weboldalon történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre nem vonatkozik. A módosítás tényéről az Eladó a Weboldal főoldalán tájékoztatja a látogatókat. A módosításról az Eladó a Vásárlókat nem értesíti külön.